Program pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií již předpokládáme základní povědomí o terminologii, znalostech a dovednostech. Program je proto již více profilován jednak v rámci vyučovaných předmětů (fyzika, chemie, biologie, dílny, ict), ale i v obsahu, který jde více do hloubky u konkrétních jevů. Preferujeme plné pochopení menšího počtu jevů v jedné časové jednotce před širší obecnou informací. V oblasti praktických dovedností jsou zařazovány činnosti, které vyžadují několik následných kroků či práce s menšími objekty (matičky, hřebíčky). Jako příklad můžeme uvést práci se stavebnicí Merkur, sešroubování krabičky, vytvoření periskopu.

Programová nabídka:

 

Když je led suchý…

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 60 minut
max. počet žáků ve skupině: 25
Co vše dokáže látka, jejíž teplota se blíží -80°C? CO2 v pevném skupenství je zajímavým materiálem pro bádání. V semináři děti pochopí sublimaci, vyzkouší, jak je to s hustotou plynného oxidu uhličitého a zažijí řadu efektních pokusů, které suchý led umožňuje provést.

 

Roboti z autobusu

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 60 minut
max. počet žáků ve skupině: 25
V tomto vzdělávacím bloku si žáci propojí stavebnici Lego WeDo s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota, aby plnil předem dané zadání. Tato činnost vede k pozitivnímu vztahu nejen k programování, ale rozvíjí kreativitu, komunikaci, jazykové dovednosti a logiku.

 

pH

určeno: 8. – 9. třída
časová dotace: 60 minut
max. počet žáků ve skupině: 21

Již od mala máme zkušenosti s kyselými pochutinami. Jak je tomu v chemii? Dá se kyselost měřit? A jak? Žáci zjistí pH známých potravin, uvidí pokusy, které závisí na kyselosti a zásaditosti prostředí. Seznámí se s pojmem neutralizace a zkusí měřit pH při jejím průběhu systémem PASCO.

 

Tlak

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 60 minut
max. počet žáků ve skupině: 21
Žáci se seznámí s pojmy tlak, přetlak a podtlak. Na demonstračních a žákovských pokusech se zaměříme na atmosferický tlak a jeho projevy. Efektivní pokusy zajišťuje olejová vývěva s recipientem. Pomocí měřícího systému PASCO změříme velikost atmosférického tlaku v různých výškách.

Energie

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 60 minut
max. počet žáků ve skupině: 21

V každodenním životě slyšíme pojem Energie. Jaká je však jeho definice? V čem se měří? Ale hlavně jaké druhy energie můžeme pozorovat? Žáci se rozdělí do skupinek na jednotlivá pracoviště, kde si vyzkouší jednoduché aktivity k jednotlivým  druhům energie (tepelná, chemická, elektrická, akustická, kinetická). Po vystřídání shrneme poznatky do pracovního listu. Možná zbude čas i na výstřel z děla.

 

Co je CO?

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 60 minut
max. počet žáků ve skupině: 21
CO2 – plyn, který lze uskladnit ve vodě, je možné jej přelévat nebo s jeho pomocí uhasit oheň. Kolik ho nadechujeme a kolik vydechujeme? Jak se dá vyrobit doma a jak ho uskladnit pro provádění domácích pokusů? COjako modelový příklad plynu kolem nás.

 

S proudem na praktické vlně

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 60 minut
max. počet žáků ve skupině: 21
V průběhu výuky fyziky na základní škole se žáci několikrát učí o elektřině. Náš seminář shrnuje, pomocí elektronické stavebnice Boffin, poznatky o elektrickém proudu. Základy elektromagnetické indukce či princip motoru na střídavý proud prezentujeme demonstračně, ale základní požadavky RVP si žáci vyzkouší sami. Sestaví jednoduchý obvod, připomenou si vlastnosti vodičů a nevodičů, odvodí funkci diody. Vše následně zakreslí pomocí elektrotechnických značek do pracovního listu, kde také uvedou podstatu probíraných jevů.

SAM Labs

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 60 minut
max. počet žáků ve skupině: 24
Prostřednictvím tabletu a bezdrátových elektronických bloků SAM Labs budou mít žáci za úkol sestavit funkční zařízení, které imituje reálná zapojení. Začneme od zvonku pro neslyšící a přes vzdálenou spoušť k fotoaparátu se dostaneme k zapojení bezpečnostního zařízení k trezoru. Při sestavování elektronických a virtuálních bloků budou žáci potřebovat zapojit logiku a nebát se experimentovat.

DALŠÍ PROGRAMY

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2020