Program pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií již předpokládáme základní povědomí o terminologii, znalostech a dovednostech. Program je proto již více profilován jednak v rámci vyučovaných předmětu (fyzika, chemie, biologie, dílny), ale i v obsahu, který jde více do hloubky u konkrétních jevů. Preferujeme plné pochopení menšího počtu jevů v jedné časové jednotce před širší obecnou informací. V oblasti praktických dovedností jsou zařazovány činnosti, které vyžadují několik následných kroků či práce s menšími objekty (matičky, hřebíčky). Jako příklad můžeme uvést práci se stavebnicí Merkur, sešroubování krabičky, vytvoření periskopu.

Program fyzika nabízí jednotlivé časové jednotky rozdělené podle jednotlivých oblastí (mechanika, termika, elektřina, magnetismus, struktura látek, kmitání a vlnění, optika, atomistika a jaderná fyzika). Vychází se z demonstračních pokusů vybraných k dané kapitole tak, aby vystihovaly hlavní myšlenky a byly realizovány na pomůckách, které nejsou běžně dostupné ve školách (kapalný dusík, Teslův transformátor, detekce záření, lasery, UV záření, hologramy, elektrolyzéry…). Následuje delší část programu prováděná žáky s připravenými pomůckami formou zážitkového učení s badatelským přístupem k problému.

Základní forma podporující školní výuku stejným řazením témat je doplněna komplexnějšími programy zaměřenými na konkrétní „ekosystém“ – fyzika v kuchyni, v autě, v koupelně…

Programy probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů. Ti velmi dobře vědí, jak a čím děti zaujmout. Všechny aktivity vysvětlují srozumitelně a na příkladech z každodenního života. Lektoři jsou vědou postiženi natolik, že se jí baví! Nadšení přenášejí i na děti, kolegy, případně i laickou veřejnost.

DALŠÍ PROGRAMY

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2018