Program pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ

Polytechnická výuka má v mateřské škole několik stěžejních oblastí. V současné době povinných předškolních tříd se ještě více dostává do popředí jejich význam. Jedná se zejména o práci s materiály, práci s nástroji. V oblasti pochopení jevů a nasměrování myšlení hraje velkou roli matematika podávaná hravou a zábavnou formou. V neposlední řadě stojí i smysluplná komunikace, kterou musí děti vést s konkrétními termíny, aby byly schopné dosáhnout ve skupině kýženého výsledku.

Těmto záměrům napomáháme programem připraveným pro tuto věkovou skupinu. Výkladová a prezentační část je výrazně potlačena na úkor aktivních činností dětí. V oblasti předmatematických dovednosti využíváme práce s mozaikami, skládankami a stavebnicemi. Úkoly jsou rozděleny na část individuální, která slouží k seznámení s prostředím a materiálem, a ta je následně doplněna částí skupinovou. Zde menší skupinky 2–3 dětí řeší konkrétní složitější problémy (sestavit mozaiku podle diktátu, vybudovat stavbu podle plánu, ze stavebnice sestavit model jak podle zadání, tak kreativně podle poslání). Jako vhodný doplněk se nabízí sestavení známých věcí z PUR (polyuretan) stavebnice v reálné velikosti (stůl, židle, postýlka, lavička, apod.).

U žáků prvního stupně se zmiňované aktivity dále rozvíjejí podle aktuálně navštěvovaného ročníku a jsou doplněny krátkými výukovými videi a animacemi spolu s jednoduchými pracovními listy, v jejichž závěru jsou doporučení a náměty pro domácí práci a pokusy s rodiči. Konkrétní informace jsou zařazovány do širšího rámce obecného fungování jednoduchých přístrojů v domácnosti, případně navázány na proces při jejich výrobě. Jednoduché činnosti jsou prováděny již s reálnými nástroji a materiály (zatloukání hřebíků, spojování šroubů, utahování matic, nafukování pumpičkou). Program může být doplněn aktivitami s tablety či chytrými telefony s ukázkou motivačních, výukových a zpětnovazebních aplikací.

EDUbus je k dispozici školám, obcím. Dopolední program je určen pro školy, odpolední pro zájemce z řad dětí i dospělých. Dostupnost je jedním z klíčových parametrů projektu. Umožňuje nám oslovit nejen žáky velkých měst, ale také menších obcí.

DALŠÍ PROGRAMY

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2018